1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de geldende
waarden van lonen en materialen op het ogenblik van het opstellen
ervan. Indien de geldende waarden van lonen en materialen
wijzigingen ondergaan, behoudt CMT Solutions zich het recht voor de
prijzen op evenredige wijze aan te passen.

2. De door eventuele vertegenwoordigers aanvaarde opdrachten of
bestellingen zijn slechts verbindend na de schriftelijke
orderbevestiging ervan door CMT Solutions, zijnde de heer Tom
Mortier, zelf.

3. Ingeval van annulatie van de bestelling of opdracht door de klant is
deze laatste een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten
belope van 10% van de waarde van de bestelling of opdracht, doch
steeds met een minimum van 150,00 EUR.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen
verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft
geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de
overeenkomst.
 
5. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verbintenissen zullen
uitgevoerd worden op het adres van CMT Solutions.
 
6. De vrijwaringsverplichting voor gebreken in de geleverde goederen in
hoofde van CMT Solutions strekt zich niet verder uit dan die van zijn
leveranciers.
 
7. Bij eventuele verzending van goederen gebeurt dit op risico van de
klant. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor
rekening van de klant.
 
8. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering gebeurt
op risico van de klant.
 
9. Het risico voor de goederen gaat over op de klant vanaf de levering,
ongeacht of reeds betaling plaatsvond. De goederen worden aanzien
als zijnde geleverd en aanvaard in de magazijnen van de leverancier.
 
10. Wanneer CMT Solutions ten gevolge van overmacht, staking, lock-out
e.d.m. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te
voeren, behoudt CMT Solutions zich het recht voor de overeenkomst
te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.
 
11. CMT Solutions behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden
te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen
alsook om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de
koper.

12. Klachten betreffende de levering en uitvoering der werken moeten
CMT Solutions toekomen per aangetekend schrijven verzonden
binnen de 48 uren na levering en/of uitvoering en alleszins vóór het
gebruik of de voortverkoop van de goederen. In het schrijven van de
klant moet een gedetailleerde en limitatieve opsomming van de
gebreken worden gegeven.

13. De klant moet mogelijke verborgen gebreken met betrekking tot de
geleverde goederen inroepen binnen de zes maanden na levering of plaatsing.

14. Het protest tegen de factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de vijf dagen na de factuurdatum. Men wordt
verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

15. Alle facturen zijn onmiddellijk contant betaalbaar. Bij niet contante betaling is de factuur betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum. Alle betalingen worden geacht gedaan te zijn op het adres van CMT Solutions tenzij anders werd bedongen.

16. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de
vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
verwijlrente verschuldigd ten belope van 10 %. Eveneens is van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het
factuurbedrag met een minimum van 150,00 EUR als schadebeding.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals
andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet
inbegrepen en zullen de klant afzonderlijk aangerekend worden.

17. Bij niet-betaling behoudt CMT Solutions zich het recht voor om
verdere leveringen of uitvoeringen van werken stop te zetten.
Tevens behoudt CMT Solutions zich het recht voor om de
overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

18. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van CMT Solutions.

19. Elk geschil aangaande de gesloten overeenkomst zal beheerst worden door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van deze geschillen.